OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Milan Petrán - ALARMTECH, (ďalej aj ako „predávajúci") a kupujúcim (ďalej aj ako „spotrebiteľ“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: info@electro-shop.sk

telefón:0904109006

poštová adresa: Milan Petrán – ALARMTECH , Priehrada 140/14 , 97401 Riečka

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2465396251 / 0200

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

I.Objednávka a Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1.Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby (ďalej aj ako „tovar“) od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému- www.electro-shop.sk písomnou formou prostredníctvom e-mailovej správy (vrátane objednávky cez e-shop).

Objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy spotrebiteľa - zmluvy uzavieranej na diaľku podľa zákona č. 108/2000 Z.z. o  v znení neskorších predpisov vo forme e-mailovej správy spotrebiteľa zaslaného predávajúcemu prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").

2.Pri každej objednávke je spotrebiteľ povinný uviesť meno a priezvisko, poštovú (t.j. dodaciu) a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba - podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, ďalej názov tovaru, popis tovaru, počet objednávaných kusov, spôsob platby, spôsob dopravy a dátum vystavenia (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky spotrebiteľa predávajúcim.Záväzným akceptovaním objednávky spotrebiteľa predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim spotrebiteľovi o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky (najmä jeho zaevidovaním v systéme predávajúceho) a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".Záväzným akceptovaním objednávky spotrebiteľa predávajúcim je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

II.Stornovanie objednávky

1.Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku iba do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim.

III.Dodacie lehoty

1.Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená a konkrétny termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi v potvrdení objednávky.

2.Tovar bude zákazníkovi dodaný v lehote určenej v kúpnej zmluve, obvykle v lehote 7 - 30 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

3.Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

IV.Kúpna cena, platobné podmienky

1.Kúpna cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Kúpne ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnych cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná kúpna cena tovaru bude vždy oznámená v potvrdení objednávky predávajúcim.

2.Spotrebiteľ uhrádza kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolí sám cez formulár objednávky v e-shope.Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob platby, a to:

 • prevodný príkaz na základe vopred vystaveného daňového dokladu (faktúry) zaslanej spotrebiteľovi prostredníctvom emailovej správy pred dodaním tovaru (tovar bude expedovaný až potom ako bude uhradená kúpna cena na účet predávajúceho)
 • daňový doklad (faktúra) doručený spolu s doporučenou zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom (platba bude uskutočnená až po dodaní tovaru)
 • platba v hotovosti priamo v sídle predávajúceho
 • platba kartou priamo v sídle predávajúceho

V.Dodacie podmienky

1.Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope.Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)doprava kuriérom

b)doprava prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. – dobierka

c)osobný odber u predávajúceho

2.Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi v potvrdení objednávky predávajúcim, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

3.Predávajúci ručí spotrebiteľovi za

 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

4.Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa - spotrebiteľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér);

5.Spotrebiteľ sa zaväzuje:

 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
 • objednaný tovar riadne prevziať na adrese označenej na objednávke ako poštová (dodacia) adresa spotrebiteľa, v prípade osobného odberu v sídle predávajúceho. V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 • objednaný tovar riadne skontrolovať, najmä fyzickú neporušenosť vonkajších obalov. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ tovar neprevezme a ihneď bude kontaktovať predávajúceho.

6.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

VI.Ďalšie zmluvné podmienky

1.Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

2.Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

VII.Odstúpenie od zmluvy

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2.Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho. Tovar je nutné zaslať do sídla predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar sa nevracia na dobierku. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (daňový doklad, návod na obsluhu, záručný list a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

3.Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

4.Predávajúci je povinný

 • prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
 • vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

5.Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z., najmä v nasledovných prípadoch:

 • ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

VIII.Záruka a servis

1.Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraného tovaru, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru.

2.Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3.Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

IX.Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti :   1.9.2012

NTBiNmQwM